Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań?

Procedura przyznawania odszkodowań składa się z następujących etapów:

  • Przedstawiciele terenowi indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla każdej nieruchomości zostaną indywidualnie określone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
  • Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę wynagrodzenia.
  • Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje inwestorowi dostęp do terenu i linii.

Ponadto, niezależnie od wynagrodzeń za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano - montażowych.Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii inwestor staje się właścicielem gruntu?

Nie zmienia się właściciel gruntu. Dzięki ustanowieniu służebności przesyłu inwestor uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i późniejszą eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego. Nie wiąże się z przeniesieniem własności.Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenia otrzymają wszyscy właściciele działek, przez które przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty wynagrodzenia uzależniona będzie od obszaru działki objętego pasem technologicznym. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje właścicielom działek, na których zostaną posadowione słupy.Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt pod linią elektroenergetyczną?

W Polsce jest kilkanaście tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, a w całej Europie ponad sto tysięcy kilometrów. Niektóre z nich eksploatowane są od ponad trzydziestu lat. Przede wszystkim lokalizuje się je na terenach rolniczych. Nie stwierdzono, by wypas zwierząt pod liniami najwyższych napięć miał na nie negatywny wpływ.Czy pod linią można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak, nie zaobserwowano żadnego wpływu linii na pracę maszyn rolniczych. Projekt budowlany uwzględnia, że pod liniami będą mogły być prowadzone normalne prace rolnicze. Odległość przewodów od ziemi w najniższym punkcie będzie wynosiła od 10 do kilkunastu metrów, co umożliwi korzystanie z każdego rodzaju maszyn używanych w rolnictwie.W jakich odległościach od projektowanej linii można budować domy?

Na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo planuje się wyznaczenie pasa technologicznego, którego szerokość wynosić będzie 70 m. Granice tego pasa wyznaczają obszar, na który może oddziaływać linia i w którym mogą wystąpić ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu. Z całą pewnością na obszarze pasa technologicznego obowiązywać będzie całkowity zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, lub budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ograniczenia te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. W przypadku linii 400 kV nie ma żadnych przeciwwskazań do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w odległości większej niż 35 metrów od osi linii. Zarówno poziom pól elektrycznych, magnetycznych, jak i szum linii, będą wyraźnie poniżej dopuszczalnych norm określonych w polskich przepisach. Na przedmieściach dużych miast taka odległość jest standardem.Dlaczego linia nie idzie pod ziemią, a jest podwieszana na słupach?

Stosowanie linii kablowych 400 kV nie jest uzasadnione poza przypadkami usuwania kolizji z innymi obiektami. Linie kablowe powodują znaczne straty w środowisku na całej długości występowania oraz wymagają całkowitego wyłączenia z upraw pasa technologicznego przez cały czas ich funkcjonowania. Powodują też zachwianie stosunków wodnych na skutek podgrzewania gruntu oraz mogą powodować zniszczenia naturalnej roślinności. Przy liniach napowietrznych takie zniszczenia mogą wystąpić tylko w miejscach usytuowania słupów, czyli w odstępach co najmniej 300-400 m na powierzchniach ok. 1 ara. Dla linii kablowych istnieje również większe ryzyko zniszczeń archeologicznych, co jest wynikiem większego obszaru rozkopywanego terenu.Czy można ubiegać się o położenie kabla na działce budowlanej?

Skablowanie którejkolwiek z części linii może spowodować ograniczenia przepływu prądu wynikające z nadmiernego nagrzewania się przewodów ponad dopuszczalne wartości wytrzymałości izolacji, co w konsekwencji może skutkować ograniczeniem w przesyle energii dla całej linii pomimo, że reszta będzie wykonana w technologii napowietrznej. W takim przypadku zadziała reguła najsłabszego ogniwa.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.