Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Kontakt

Wykonawca


Pile Elbud S.A.

ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
tel. 12 262 91 97
fax 12 262 91 99
sekretariat@pile-elbud.pl
www.pile-elbud.pl


ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1
35-105 Rzeszów
tel. 17 850 49 61
fax. 17 850 49 47
firma@zwse.rzeszow.pl
www.zwse.rzeszow.pl


Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel. 22 591 53 00
fax 22 846 18 17
office@elbud.waw.pl
www.elbud waw.pl


Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie wątpliwości i pytań prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


Imię
Nazwisko
Miejscowość
Telefon
E-mail
Treść
 

 


Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim jest realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanych przez PSE S.A. inwestycji „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz - w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Niezależnie od powyższego administrator danych informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.