Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Procedura przyznawania wynagrodzenia składa się z następujących etapów:

  • Przedstawiciele terenowi indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla każdej nieruchomości zostaną indywidualnie określone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
  • Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę wynagrodzenia.
  • Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje inwestorowi dostęp do terenu i linii. Ponadto, niezależnie od wynagrodzeń za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.

Nie zmienia się właściciel gruntu. Dzięki ustanowieniu służebności przesyłu inwestor uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i późniejszą eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego. Nie wiąże się z przeniesieniem własności.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.