Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Rozwiązania techniczne i technologiczne

Projektowana linia napowietrzna będzie dwutorowa, a napięcie znamionowe każdego toru będzie wynosić 400 kV. Przewody fazowe obu torów zostaną zawieszone na łańcuchach izolatorowych mocowanych do poprzeczników każdego ze słupów kratowych rozmieszczonych w odległościach ok. 400 m. Na projektowanej linii przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych, dzięki czemu skutecznie zostanie obniżony poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. W celu ochrony linii przed skutkami wyładowań atmosferycznych nad przewodami fazowymi – na wierzchołku każdego słupa - zostaną zamontowane przewody odgromowe w technologii OPWG (skojarzone ze światłowodem).


Ponadto dla zapewnienia odpowiednich warunków do eksploatacji linii wzdłuż jej trasy zostanie wyznaczony tzw. „pas technologiczny”, którego szerokość wynosić będzie 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W obszarze pasa technologicznego obowiązywać będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zostaną one wyszczególnione w umowach zawieranych z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie linia.


W celu zmniejszenia wartości maksymalnej natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zaplanowano, że najmniejsza odległość od ziemi przewodów linii wynosić będzie powyżej 10 m. Zapewni to bezpieczeństwo przy poruszaniu się maszyn rolniczych, w tym wielkogabarytowych. W zwartych kompleksach leśnych przewiduje się zastosowanie konstrukcji nadleśnych, które minimalizują konieczność wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i wycinki drzewostanu wyłącznie do obszarów niezbędnych do budowy słupów i dróg dojazdowych.


W uzasadnionych przypadkach w miejscu, gdzie zastosowanie konstrukcji nadleśnych będzie niemożliwe lub nieuzasadnione, wykorzystane zostaną tzw. słupy leśne o zmniejszonym do minimum odstępie między skrajnymi przewodami fazowymi. Użycie wspomnianych słupów pozwoli na ograniczenie wycinki leśnej oraz istotnie zniweluje wizualny wpływ linii na istniejący krajobraz.

slupy
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.